ธาตุอาหารแบบแห้งและน้ำ

Written by Administrator on 13 July 2012.

สารละลายธาตุอาหารแบบแห้ง
มีส่วนประกอบของธาตุอาหารที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของของพืช เหมาะสำหรับการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์เป็นสารละลายที่ช่วยให้ พืชเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี ทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง ต้องมีการผสมน้ำก่อนนำไปใช้งาน

dry nutrient for lettuces

dry nutrient for Tomato trunt

dry nutrient for Herb

dry nutrient for Thai vegetable
dry nutrient for Tomato fruit
dry nutrient for Cucumber